Skip to content
กรมการขนส่งทางบก เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และปฏิบัติตาม กฎจราจร สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และปฏิบัติตาม กฎจราจร สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน เสวนาภายใต้แนวคิด จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives พร้อมเดินหน้าโครงการ DLT Helmet Area กำหนดพื้นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน มุ่งลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศอย่างยั่งยืน วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว พร้อมร่วมเสวนาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ เรื่อง “จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives” โดยมี พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และนายอารักษ์ พรประภา ผู้อำนวยการศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร นำสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดความสูญเสีย ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศ สอดคล้องตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศและกระทรวงคมนาคม

.

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักและมุ่งดำเนินทุกโครงการ
เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด กรมการขนส่งทางบกจึงริเริ่มโครงการความร่วมมือรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนทั่วไปให้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำมาซึ่งชีวิตที่มีความปลอดภัยมากขึ้น จนเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยผนึกกำลังหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศภายใต้แนวคิดการดำเนินการแบบประชารัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดย จัดทำสกู๊ปรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จำนวน 22 ตอน เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และนำไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย, จัดทำเพลงและมิวสิควิดีโอ, จัดกิจกรรมประกวดคลิปส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท, จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยจันทรเกษม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และจัดกิจกรรมสานพลังประชารัฐในการในการขับขี่ ณ ศูนย์การค้าเมกะ บางนา  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ โดยกำหนดให้พื้นที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย “DLT Helmet Area” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา เพื่อต้องการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและให้เห็นความสำคัญที่จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและเกิดการบอกต่อในสังคมเป็นวงกว้าง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด