Skip to content
“ฮอนด้า” ผนึกกำลัง “กรุงเทพมหานคร” จัดอบรมหลักสูตร “หนูน้อยปลอดภัยทางถนน” เสริมสร้างวินัยจราจรและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยแก่เยาวชนไทย

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ร่วมเปิดการจัดอบรมหลักสูตร “หนูน้อยปลอดภัยทางถนน” (Road Safety for Kids) สร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนไทย ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตบางกะปิ กับ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากข้อมูลการจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ : สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง” ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ รายงานว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลก สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตบางกะปิ กับ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตรหนูน้อยปลอดภัยทางถนน Road Safety for Kids ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการั้งสิ้น 2,506 คนดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า เอ.พี. ฮอนด้า ตระหนักถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่มีมาโดยตลอด จึงได้เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยอย่าง ภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรหนูน้อยปลอดภัยทางถน นับเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เยาวชนไทยตั้งแต่เด็ก โดยในภาคปฏิบัติ จะให้เด็กนักเรียนได้ขับขี่รถจักรยานในเส้นทางที่จำลองรูปแบบถนนหลวงทั่วไป พร้อมนำป้ายสัญญาณจราจรแบบต่างๆ มาประกอบให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมสร้างวินัยจราจรและจิตสำนึกความปลอดภัยที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีวิทยากรครูฝึกศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีภาคเอกชนต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจในเขตบางกะปิ ร่วมให้การสนับสนุนโครงการด้วยการมอบหมวกกันน็อกให้แก่เด็กนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์จำนวนกว่า 400 ใบ และร่วมขบวนเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในครั้งนี้ด้วย