Skip to content
Riding Magazine#204 :Dirtbike Riding Test – CRF250L [HD]

กะเทาะเปลือกทุกแง่มุมของ CRF250L ทั้งไนแง่ของการขับขี่และประโยชน์ใช้สอยที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้เรือนร่างปราดเปรียว