Skip to content
[HD] Riding Magazine#213 : Used Report Scoyco K12

https://www.youtube.com/watch?v=P2JJatx3eoY

SCOYCO K12 การ์ดเข่าอีกตัวที่น่าสนใจในท้องตลาด รายละเอียดคุณสมบัติของมันเป็นอย่างไร กองบรรณาธิการไรดิ้งจะมาแจงให้ฟัง และติดตามผลการใช้งานได้ในคอลัมน์ Used Report ในนิตยสารไรดิ้ง ฉบับ 213 เดือนมิถุนายน 2556 ครับ