Skip to content
ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS)

ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ

เปิดโรงเรียนสอนขับรถ SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS)

ชูความพร้อมแบบ One Stop Service!!!

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือซูซูกิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมให้เปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ทุกคนที่ใช้รถจักรยานยนต์มีความรู้ ทักษะที่ถูกต้อง และสามารถใช้เป็นยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

จากที่มาดังกล่าว ทำให้ ซูซูกิ ได้ทำการจัดตั้ง SUZUKI RIDING SCHOOL หรือเรียกว่า SRS “โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด” ขึ้น และได้เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยลง ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจร มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ขับขี่รถที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการเรียน, การสอน และสอบได้ในที่เดียวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือที่เรียกกันว่าแบบ “One Stop Service” โดยได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โรงเรียนสอนขับรถแห่งนี้สามารถออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และยังสามารถขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทันทีที่โรงเรียน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

 

DSC_0341 DSC_0719 DSC_0729
IMG_1413 IMG_1427 IMG_1510 IMG_1546 IMG_1629 IMG_1699 IMG_1722 IMG_1732 IMG_1809